Badania geologiczne

Przeprowadza się w celu szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji obiektu. Zakres badań geologicznych zależny jest od przewidywanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz od kategorii geotechnicznej obiektu (I, II czy III kategoria geotechniczna).

Wiercenie geologiczne

Wykonuje się w celu określenia istniejącej budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz geotechnicznych. Podczas prowadzenia robót geologicznych na bieżąco prowadzi się opis makroskopowy gruntów (rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, wilgotność, stan gruntu) oraz pobiera się próbki gruntu do badań laboratoryjnych, zachowując przy tym ich naturalną wilgotność (NW) lub naturalne uziarnienie (NU). Po wykonaniu otworu geologicznego mierzy się poziom wody gruntowej.

Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych przedstawia się w formie:

  • opinii geotechnicznej,
  • projektów robót geologicznych,
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
  • dokumentacji badań podłoża gruntowego,
  • projektów geotechnicznych,
  • ekspertyz technicznych.
Pobierz PDFPobierz załącznik: Przykładowa karta wierceń